Xaghaghutyan mshakuyti dzevavorum@ hay hasarakutyan mej / Խաղաղության մշակույթի ձևավորումը հայ հասարակության մեջ

Xaghaghutyan mshakuyti dzevavorum@ hay hasarakutyan mej / Խաղաղության մշակույթի ձևավորումը հայ հասարակության մեջ :
Նյութը 52 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Խաղաղության ուսումնասիրությունների տեսա-մեթոդաբանական խնդիրները
1.1 Խաղաղության հասկացության մեկնաբանումները խաղաղության ուսումնասիրությունների շրջանակներում
1.2 Խաղաղության ուսումնասիրությունների գերակա ուղղությունները
1.3 Խաղաղության կոնֆլիկտաբանական հայեցակարգերը

Գլուխ 2. Խաղաղության մշակույթ. հասկացության ձևավորումը
2.1 Խաղաղության մշակույթ հասկացության էվոլյուցիան
2.2 Բռնության սոցիալական սանկցավորումը. մշակույթային բռնություն և խաղաղության մշակույթ
2.3. Խաղաղության մշակույթի դեկլարացիա
2.4 Հանդուրժողականությունը` որպես խաղաղության մշակույթի հիմնարար արժեք

Գլուխ 3. Հայ հասարակության մեջ խաղաղության մշակույթի ձևավորման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները. սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների ամփոփում
3.1 Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր
3.2 Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելված` փորձագիտական հարցման հարցաշար

Leave a Reply