Vcharayin hashvekshir / Վճարային հաշվեկշիռ

Vcharayin hashvekshir / Վճարային հաշվեկշիռ :
Նյութը 52 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Նախաբան
Գլուխ 1 Վճարային հաշվեկշռի էությունը
Հարց 1 Վճարային հաշվեկշռի բնութագրումը և կառուցման հիմնական սկզբունքները
Հարց 2 Վճարային հաշվեկշռի տեղեկատվական աղբյուրները
Գլուխ 2 Վճարային հաշվեկշռի կառուցվածքը
Հարց 1 Ընթացիկ գործարքների հաշիվ
Հարց 2 Կապիտալի և ֆինանսական շարժի հաշիվ
Հարց 3 Ռեզերվային ակտիվներ
Գլուխ 3 Վճարային հաշվեկշռի կարգավորումը
Հարց 1 Վճարային հաշվեկշռի վրա ազդող գործոնները
Հարց 2 Վճարային հաշվեկշռի կարագավորման մեթոդները
Գլուխ 4 ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը
Եզրակացություններ և առաջարկներ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply