Թեզ : Varkavorman hamakargy , dra dzevery ev zargacman herankarnery / Վարկավորման համակարգը, դրա ձևերը և զարգացման հեռանկարները

Թեզ : Varkavorman hamakargy , dra dzevery ev zargacman herankarnery / Վարկավորման համակարգը, դրա ձևերը և զարգացման հեռանկարները :
Նյութը 90 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Վարկային համակարգը, նրա դերն ու նշանակությունը
1.1. Վարկային համակարգի կազմն ու կառուցվածքը
1.2. ՀՀ վարկային համակարգը

Գլուխ 2. ՀՀ-ում կիրառվող վարկավորման մոտեցումները
2.1. ՀՀ –ում կիրառվող վարկերի ձևերն ու տեսակները
2.2. Վարկավորման գործընթացի կազմակերպումը և նրա փուլերը:

Գլուխ 3. ՀՀ վարկային շուկայի արդի վիճակը, զարգացման հեռանկարները և ուղիները
3.1. Վարկային օրենսդրությունը ՀՀ-ում
3.2.Վարկային շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply