Դիպլոմային : Varchakan ardaradatutyuny HH-um / Վարչական արդարադատությունը ՀՀ-ում

Հատված դիպլոմայինից –

Դիպլոմային : Varchakan ardaradatutyuny HH-um / Վարչական արդարադատությունը ՀՀ-ում :

Նյութը 80 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Վարչական արդարադատության հասկացությունը և տեղըՀՀ արդարադատության համակարգում
1.1 Վարչական արդարադատության հասկացությունը և նշանակությունը
1.2 Վարչական արդարադատության ձևավորումը և զարգացումը ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Վարչական արդարադատությունը` որպես հանրային վեճերի լուծման եղանակ
2.1 Վարչական արդարադատության իրականացման հիմքերը, առանձնահատկությունները և բողոքարկման կառուցակարգը
2.2 Վարչական պատասխանատվություն

Գլուխ 3. Վարչական արդարադատություն իրականացնող մարմինները, սուբյեկտները և նրանց կարգավիճակը
3.1 Վարչական դատարանը` որպես վարչական արդարադատություն իրականացնող մարմին
3.2 Վարչական վարույթի հասկացությունը և կողմերը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply