Targmanutyun / Թարգմանություն :

Targmanutyun / Թարգմանություն :
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հաղորդակցություն կամ հաղորդում
Գլուխ 2. Թարգմանության եղանակները
Գլուխ 3. Թարգմանության տեսակները
3.1. Գրավոր թարգմանությունը և դրա տարատեսակները
3.2. Բանավոր թարգմանությունը և դրա տարատեսակները
3.3. Ներլեզվական թարգմանություն
3.4. Միջնշանաբանականն թարգմանություն
3.5. Մեքենայական թարգմանություն
Եզրակացություն
Օգագործված գրականության ցանկ