Tangaranneri der@ zbosahsrjutyan mej / Թանգարանների դերը զբոսաշրջության մեջ

Tangaranneri der@ zbosahsrjutyan mej / Թանգարանների դերը զբոսաշրջության մեջ :
Նյութը 34 էջ է : Գինը 5000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

Գլուխ 1. Զբոսաշրջությունը , նրա խնդիրները , հիմնական հասկացությունը և դրույթները
1.1 ՀՀ զբոսաշրջության հիմնախնդիրները

Գլուխ 2. Թանգարանները
2.1 Թանգարանը , նրա նշանակությունը ու տեսակները
2.2 Թանգարանային գործը ՀՀ-ում
2.3 Աշխարհի հռչակավոր թանգարանները
2.4 Թանգարանների կառավարման հիմնական սկզբունքները
2.5 Թանգարանային հավաքածուների համալրումը , տնօրինումը և ցուցադրության կազմակերպումը

Գլուխ3 Թանգարանների դերը զբոսաշրջության գործում
3.1 Թանգարանը որպես եկամտի աղբյուր զբոսաշրջության մեջ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Leave a Reply