Sociologia / Սոցիոլոգիա

Kensatoshakayin hamakargi barepoxumneri himnaxndirner@ HH-um . / Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում :
Նյութը 150 էջ է : Գինը 50 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Կենսաթոշակային համակարգի զարգացման հիմնահարցերը
1.1 Կենսաթոշակային համակարգի էությունը և դերը սոցիալական ոլորտում
1.2 Կենսաթոշակային համակարգերի բարեփոխման հիմնական ուղղությունները և առանձնահատկությունները
1.3 Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման միջազգային փորձը
Գլուխ 2. Կենսաթոշակային համակարգի արդի վիճակը և բարեփոխման միտումները ՀՀ-ում
2.1 Կենսաթոշակային համակարգի ներկա իրավիճակի վերլուծություն
2.2 Կենսաթոշակային համակարգի զարգացման արդի հիմնախնդիրները
Գլուխ 3. Կենսաթոշակային համակարգի բարելավվման ուղիները ՀՀ-ում
3.1 Կենսաթոշակային համակարգի կարգավորման օրենսդրական հիմքերի կատարելագործումը
3.2 Կենսաթոշակային համակարգի զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

ԳԼՈՒԽ 1. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
1.1 Կենսաթոշակային համակարգի էությունը և դերը սոցիալական ոլորտում

Յուրաքանչյուր տնտեսական համակարգի համապատասխանում է կենսաթոշակային ապահովության յուրօրինակ մոդել, որի ձևավորումը պահանջում է այդ ոլորտում պետության գործառույթների հստակեցում և նորահայտ հասկացությունների ճշգրիտ մեկնաբանում` տնտեսագիտական հասկացությունների և երկրի օրենսդրության շրջանակներում:
«Կենսաթոշակ» տերմինը ծագել է լատիներեն «պենսիոն» (վճար) բ

Leave a Reply