Թեզ : Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman problem@ HH-um / Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պրոբլեմը ՀՀ-ում:

Թեզ : Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman problem@ HH-um / Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պրոբլեմը ՀՀ-ում:
Նյութը 73 էջ է: Գինը 18 000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գործառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում
1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները
1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում
Գլուխ 2 Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում
2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում
2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը
Գլուխ 3. Հարկային դաշտի զարգացման և կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
3.1 Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
3.2 Հարկային դաշտի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply