Թեզ : Rus vracakan paterazmy ev dra hetevanqnery / Ռուս վրացական պատերազմը և դրա հետևանքնեերը

Թեզ : Rus vracakan paterazmy ev dra hetevanqnery / Ռուս վրացական պատերազմը և դրա հետևանքնեերը :
Նյութը 90 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Վրաց-Հարավօսական և վրաց֊-աբխազական հակամարտությունների ծնունդն ու զարգացումը

Վրաց-հարավօսական հակամարտության ծնունդն ու զարգացումը

Վրաց֊-աբխազական հակամարտության ծնունդն ու զարգացումը

Գլուխ 2. Վրաց-հարավօսակւսն և վրաց֊-աբխազական հակամարտությունների սրումն ու ոուս վրացական պատերազմը ն դրա միջազգային հետևանքները

վրաց-հարավօսական և վրաց-֊աբխազական հակամարտությունների սրումն ու ոուս վրացական պատերազմը

Միջսպգային արձագանքը ոուս-վրացական պատերազմին

Գլուխ 3. Ռուսաստանի կոդմից Հարւսվային Օսիւսյի հանրապետության ն Աբխազիայի Հանրապետության ճանւսչումն ու դրա հետեանքներր

Միջազգային կառույցների վերաբերմունքը Ռուսաստանի կողմից հարավային Օսիայի Հանրւսպետությւււն և Աբխազիայի՚ Հանրապետության ճանաչմանը

Պետությունների արձագանքլլ ոուս-վրացական պատերազմին ու անկախության ճանաչմանը

Հավելված

եզրակացություն

Օզտոզործված գրականության ցանկ

Leave a Reply