Rus-parskakan 2-rd paterazm@ 1826-1829 tt., Turqmenchayi paymanagir@ / Ռուս – պարսկական երկրորդ պատերազմը 1826-1829 թթ. , Թուրքմենչայի պայմանագիրը

Rus-parskakan 2-rd paterazm@ 1826-1829 tt., Turqmenchayi paymanagir@ / Ռուս – պարսկական երկրորդ պատերազմը 1826-1829 թթ. , Թուրքմենչայի պայմանագիրը :
Նյութը 30 էջ է : Գինը 3500 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գ լուխ 1. Ռուս-պարսկական 1826-1828 թթ. պատերազմը
Գլուխ 2. Բանակցությունները Կարազիադինում և Դեհկարհանում:
Գլուխ. Թուրքմենչայի պայամագիրը և պարսկահայերի ներգաղթը
Ամփոփում
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply