Petakan guyq / Պետական գույք

Petakan guyq / Պետական գույք :
Նյութը 94 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ1.Պետական սեփականության գնահատման տեսամեթոդաբանական հիմքերը ՀՀ-ում

1.1 Պետական գույքի հաշվառումը, գնահատումը և իրագործման գործընթացը ՀՀ-ում

1.2 Պետական գույքի կառավարման տնտեսական արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը

Գլուխ 2. Պետական գույքի կառավարման ներկա վիճակի վերլուծությունը ՀՀ-ում

2.1 Պետական գույքի հաշվառման և գնահատման վերլուծությունը

2.2 ՓԲԸ-ների մասնավորեցման վերլուծությունը ՀՀ-ում հեռանկարները մասնավորեցում, լուծարում, օտարում

Գլուխ 3. Պետական գույքի կառավարման արդյունավետության ուղղությունները

3.1 Պետական գույքի կառավարման կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
3.2 Պետական գույքի կառավարման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply