Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը

Petakan ekamutneri cragravorman ev kanxatesman himqery / Պետական եկամուտների ծրագրավորման և կանխատեսման հիմքերը :

Նյութը 105 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3
ԳԼՈՒԽ 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ  ՀԻՄՔԵՐԸ
1.1. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.2. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ
ԳԼՈՒԽ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ  ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ  ՀՀ-ՈՒՄ
2. 1 ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
2. 2 ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ  ԵՎ  ԴՐԱ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ  ԱԶԴՈՂ  ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ
ԳԼՈՒԽ 3. ՊԵՏԱԿԱՆ   ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՈՒՂԻՆԵՐԸ  ՀՀ –ՈՒՄ
3. 1 ՊԵՏԱԿԱՆ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ  ԵՎ  ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ   ՀՀ-ՈՒՄ
3. 2 ՀԱՐԿԱՅԻՆՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ  ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ  ԵՐԱՇԽԻՔ
3.3ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՐԿԱՅԻՆ  ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՎՐԱ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ     ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՑԱՆԿ