Ռեֆերատ : Nvazaguyn sparoxakan zambyux / Նվազագույն սպառողական զամբյուղ

Ռեֆերատ : Nvazaguyn sparoxakan zambyux / Նվազագույն սպառողական զամբյուղ :
Նյութը `

Բնակչության սպառման ամբողջությամբ վերցրած կենսամակարդակի վիճակագրական կարևոր ցուցանիշներից մեկն է հանդիսանում նվազագույն սպառողական զամբյուղը` որպես բնակչության կողմից սպառվող սպառողական ապրանքների ծառայությունների ինտեգրալային սոցիալական նորմատիվ։
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի պարունակությունը որոշվում է հաշվի առնելով.
գ գիտական հանձնարարականներ սպառման ապրանքնրի ծառայությունների նվազագույն ծավալների մասին, որն անհրաժեշտ է մարդու առողջության պահպանման և կենսագործնեությունը ապահովելու համար
գ սպառման փաստացի ծավալը անապահով ընտանիքներում
գ բնակչության կազմը, ընտանիքների կազմը, կառուցվածքը եկամուտների մակարդակը
գ սպառող սուբյեկտների օբյեկտիվ տարբերությունները, որոնք որոշվում են բնակլիմայական պայմաններով, ազգային սովորույթներով, տեղի առնձնահատկություններով։
Սպառողական զամբյուղն ունի երեք բաղկացուցիչ մաս.
գ պարենային ապրանքների զամբյուղ
գ ոչ պարենային ապրանքների զամբյուղ
գ վճարովի ծառայությունների հավաքածու
Պարենային զամբյուղում ընգրկվում են 12 կարևորագույն պարենամթերքների խմբերը` հաց և հացամթերքներ, կենդա¬նա¬կան յուղ (կա¬րագ), պա¬նիր, միս և մսամթերքներ, բանջա¬րե¬ղեն, կարտոֆիլ, շա¬քար ¢ հրուշա¬կե¬ղեն, մրգեր ¢ հա¬տապտուղներ, ձու, ձկնամթերք, բուսա¬կան յուղ (ձեթ)։
Կենդա¬նա¬կան յուղը պանիրը առանձնացված են կաթնամթերքի խմբից նրանց գնե¬րի բարձր լի¬նե¬լու պատճա¬ռով, իսկ կարտո¬ֆի¬լը՝ բանջա¬րե¬ղե¬նի խմբից բնակչության կողմից բանջա¬րե¬ղե¬նի մյուս տե¬սակնե¬րի համեմատությամբ նրա առավելագույն սպառման պատճառով։ Պարենային զամբյուղում չեն ընդգրկվում սուրճը, թեյը, ալկոհոլային խմիչքները և այլն։
ՀՀ-ում աղքա¬տության գծի որոշ¬ման հա¬մար օգտա¬գործվել են 1996 թ.-ի տնային տնտե¬սություննե¬րի հե¬տա¬զո¬տության արդյունքնե¬րի հի¬ման վրա ստացված սպա¬ռո¬ղա¬կան զամբյուղի կա¬ռուցվածքն ու կազմը։ Հանրա¬պետությու-նում, ինչպես 1996 թ-ին, այնպես էլ ներկա դրությամբ, առկա չէ պաշտո¬նա¬պես հաստատված նվա¬զա¬գույն սպա¬ռո¬ղա¬կան զամբյուղ, որը երկրում կծա¬ռայեր որպես աղքա¬տության սահմա¬նա¬գիծ։ 1996թ-ի սպա¬ռո¬ղա-կան զամբյուղի կա¬ռուցվածքի ու կազմի օգտա¬գործումը հնա¬րա¬վո¬րություն կընձեռնի հետ¢ել անցած ժա¬մա¬նա¬կաշրջա¬նում կենսա¬մա¬կարդա¬կում կա¬տարվող փո¬փո¬խություննե-րին։
Նվա¬զա¬գույն սպա¬ռո¬ղա¬կան զամբյուղը հիմնվում է պա¬րե¬նային զամբյուղի վրա՝ որպես կենսա¬գործունեության անհրա¬ժեշտություն, իսկ արդյունա¬բե¬րա¬կան ապրանքնե¬րի ¢ ծա¬ռայություննե¬րի սպա¬ռումը ստացվել է կա¬ռուցվածքայնո¬րեն։
61.3%-ը կազմում է պա¬րե¬նային զամբյուղը, իսկ 38.7%-ը՝ արդյունա¬բե¬րա¬կան ապրանքներն ու ծա¬ռայություննե¬րը։
Նվա¬զա¬գույն պա¬րե¬նային զամբյուղի արժե¬քային արտա¬հայտությունը սահմանվել է որպես աղքա¬տության պա¬րե¬նային գիծ։
Պա¬րե¬նային զամբյուղի ¢ ապրանքնե¬րի ու ծա¬ռայություննե¬րի վրա կա¬տարված ծախսե¬րի գործակցի հի¬ման վրա վերա¬հաշվարկվել է փաստա¬ցի նվա¬զա¬գույն սպա¬ռո¬ղա-կան զամբյուղը, որի արժե¬քային արտա¬հայտությունը սահմանվել է որպես աղքա¬տության գիծ։:

Նյութը դրված է մեր սայտում ձեզ օգնելու համար : ռեֆերատներ.ամ !

Leave a Reply