Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները :

Nerkayacnel krtutyan bovandakutyuny(giteliq, karoxutyun, hmtutyun) gitakan himqery ev skzbunqnery / Ներկայացնել կրթության բովանդակությունը /գիտելիք, կարողություն , հմտություն / գիտական հիմքերը և սկզբունքները :

Նյութը 17 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Կրթության բովանդակություն
Բովանդակություն
Ներածություն 3
1. Կրթության և դաստիարակության հիմնախնդիրների ուսումնասիրության առարկան 5
2. Կրթությունը՝ որպես սոցիալ-մանկավարժական ինստիտուտ, կառուցվածքը և ֆունկցիաները 11
3. Կրթությունը՝ որպես մշակութային կապիտալ 14
Եզրակացություն 16
Օգտագործված գրականության ցանկ 17