Կուրսային : Manracax arevtri volortum menejmenti arandznahatkutyunnery / Մանրածախ առևտրի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները

Կուրսային : Manracax arevtri volortum menejmenti arandznahatkutyunnery / Մանրածախ առևտրի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները :
Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Հատված կուրսայինից –

Մանրածախ առևտրի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները

Ներածություն
1. Մանրածախ առևտրի դերը շուկայական տնտեսության մեջ
1. 1 Մանրածախ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետությունը և դրա վերլուծությունը
1. 2 Առևտրային ցանցերը որպես ՀՀ մանրածախ առևտրի հիմնական սուբյեկտներ
2. ՀՀ-ում մանրածախ առևտրի կազմակերպումը և կառավարումը
2. 1 Մանրածախ առևտրի իրավական կարգավորումը
2. 2 Հայաստանի Հանրապետությունում մանրածախ առևտրի ոլորտը և մենեջմենթին առանձնահատկությունները

Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply