Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Partavorutyun . / Պարտավորություն :
Նյութը 44 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Պարտավորության հասկացությունը և տարրերը
1.1 Պարտավորության հասկացությունը
1.2 Պարտավորության տարրերը
Գլուխ 2. Պարտավորության դասակարգումը, առաջացումը,
2.1 Պարտավորության դասակարգումը
2.2 Պարտավորությունների առաջացումը /ծագումը/
Գլուխ 3. Անձանց փոփոխությունը պարտավորությունների մեջ
3.1 Անձանց փոփոխությունը պարտավորությունների մեջ
3.2 Պարտավորությունների դադարումը
Պարտավորությունների դադարումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Մեր հասարակությունում ծագող բազմաթիվ հարբերություններ օրենսդիրը բերում է օրենսդրական դաշտ և կարգավորում որոշակի համակարգով: Այս հարաբերություններում մեծամասնություն են կազմում պարտավորական հարաբերությունները, որոնք էլ կարգավորում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի նորմերով:
Պարտավորական իրավահարաբերությունն հարաբերական են, այն հիմնականում միջնորդվում է նյութական բարիքների ապրանքային տեղաշարժը և վերաբաշխումը: Մեկնաբանելով պարտավորության հասկացությունը կարելի է ասել, որ մի անձը՝ պարտապանը, պարտավոր է մեկ այլ անձի՝ պարտատիրոջ օգտին կատարլ որոշակի գործողություն կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողությունների կատարումից, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտավորության կատարման պահանջի իրավունք:

Leave a Reply