Lezu / Լեզու

Parskereni dardzvacabanakan miavorner@ . / Պարսկերենի դարձվածաբանական միավորները ։
Նյութը 22 էջ է ։ Գինը 3500 դրամ։

Բովանդակություն
Անվանական դարձվածաբանական միավորների բառային կազմի և դրանց ոճական պատկանելության բնութագիրը

Անվանական դարձվածաբանական միավորների իմաստա-քերականական տիպաբանությունը

Իզա‎ֆեթային դարձվածներ

Դարձվածաբանական միավորներ չպատճառաբանված նշանակությամբ

Որոշ իզաՖեթային դարձվածաբանական միավորների ստուգաբանական
վերլուծությունը և դարձվածաբանական նշանակության ձևավորման հարցեր

Բաղադրյալ տերմիններ ընդհանուր չպատճառաբանված նշանակությամբ

Բարդ բառեր և կոպուլյատիվ դարձվածաբանական միավորներ

Բարդ բառերի և կոպուլյատիվ դարձվածաբանական միավորների (ԿԴՄ) տարբերակման մի քանի Ֆորմալ չափանիշների մասին

Դարձվածաբանական միավորների և բարդ բառերի
Իմաստաբանական կառուցվածքը

Համադրության հիման վրա ձևավորված կառույցներ-կրկնավորություններ

Անվանական դարձվածաբանական միավորների բառային կազմի և դրանց ոճական պատկանելության բնութագիրը

Լինելով մեկ ընդհանուր միավորի բաղադրիչներ` դարձվածաբանական միավորների անդամները զուրկ են բառային ու քերականական լիարժեքությունից, ինչը հիմք է տալիս դրանք դիտարկել, ի տարբերություն լրիվ բառերի, որպես բառույթներ:
Անվանական դարձվածաբանական միավորների ուսումնասիրությունը դրանց` այս կամ այն ոճին պատկանելու տեսակետից, ցույց է տալիս, որ դրանց կազմում կարելի է հանդիպել ոչ միայն լայն կիրառելի բառերի, որոնք պատկանում են չեզոք ոճին, այլև խոսակցական, հնացած և քիչ կիրառվող բառերի: Այդ իսկ պատճառով ծագում է հարց Անվանական դարձվածաբանական միավորների ոճական կախվածության մասին` ըստ դրա մեջ մտնող բաղադրիչների: Բայց այդ կախվածությունը կարելի է գտնել ոչ բոլոր դեպքերում:

Leave a Reply