Lezu / Լեզու

Grakan lezu . / Գրական լեզու :
Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ:

Խոսակցական լեզու, գրական լեզու, գրականության լեզու. դրանց առանձահատկությունները

Հայերենում ոճերը բաժանվում են ըստ խոսողի վրա ունեցած ներգործության բնույթի, ինչպես նաեւ այն, թե խոսքային գործունեության ընթացքում ինչպիսի փոխհարաբերության մեջ են գտնվում խոսողն ու ունկնդիրը:

Leave a Reply