Krtutyun / Կրթություն

Krtutyan sociologiayi himnaxndirner@ . / Կրթության սոցիոլոգիայի հիմնախնդիրները :
Նյութը 27 էջ է : Գինը 5000 դրամ

Բովանդակություն

Ներածություն
ՀՀ կրթական համակարգի կառուցվածքը
Նախադպրոցական կրթությունը ՀՀ-ում
Մասնագիտական կրթական ծրագրերը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

ՀՀ կրթության համակարգը պետական կրթական չափորոշիչների, կրթության հաջորդականությունն ապահովող տարբեր մակարդակի և ուղղվածության կրթական ծրագրերի, ուսումնական հաստատությունների և կրթության կառավարման մարմինների փոխկապակցված ամբողջություն է:
Կրթությունը հասարակական կյանքի գերակա ոլորտ է, որը ոչ միայն զգայուն կերպով արձագանքում է նրա հրատապ և հեռանկարային խնդիրներին, այլև ուղղակիորեն և ակտիվորեն ներգործում է կյանքի մյուս ոլորտների զարգացման վրա` պայմանավորելով դրանց առաջընթացը:
Դպրության 1600-ամյա պատմություն ունեցող Հայաստանում կրթությանը միշտ առանձնահատուկ նշանակություն է տրվել: Իր սկզբնավորման ժամանակներից հայ դպրոցը եղել է ժողովրդի քաղաքական ու ազգային գոյատևման պատվարը և առաջընթացի գրավականը:

Leave a Reply