Korporativ karavarman skzbunqnern u arandznahatkutyunner@ HH-um / Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները ՀՀ -ում

Korporativ karavarman skzbunqnern u arandznahatkutyunner@ HH-um / Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները ՀՀ -ում :

Նյութը 55 էջ : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում և արժեթղթերի շուկան

1.1 Բաժնետիրական ընկերությունների ընդհանուր բնութագիրը և իրավական կարգավորման հիմքերը
1.2 Բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգը և կազմակերպական կառուցվածքը
1.3 ՀՀ արժեթղթերի շուկան և նրա առանձնահատկությունները: Բորսային և արտաբորսային առևտուր

Գլուխ 2. Կորպորատիվ կառավարման էությունը և արդի հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում

1.1 Կորպորատիվ կառավարման մոդելները անցումային տնտեսությունում-

1.2 Կորպորատիվ կառավարման նոր ինստիտուցիոնալ տեսությունները—-

1.3 Կորպորատիվ կառավարման մոդելների ազդեցությունը մասնավորեցված ձեռնարկությունների վարքի վր

Գլուխ 3. Կորպորատիվ կառավարման կատարելագործան ուղղությունները ՀՀ-ում

3.1 Կորպորատիվ ֆինանսավորման դերը ՀՀ ԲԸ-երի կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործում
3.2 Կորպորատիվ կառավարման ու ֆինանսավորման առկա հիմնախնդիրներն ու կատարելագործման ուղղությունները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply