Koloid / Կոլոիդ

Koloid / Կոլոիդ
Նյութը 27 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Պլան

Ներածություն
Գլուխ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈԼՈԻԴՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
1.1 ԴԻՍՊԵՐՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
1.2 ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
1.3 ԶՈԼԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱՑՔԸ ԵՎ ԿՈԼՈԻԴՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ
Գլուխ 2. ԿՈԼՈԻԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2.1 ԿՈԼՈԻԴՆԵՐԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ -ԿԻՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2.3 ԿՈԼՈԻԴ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Leave a Reply