Կուրսային : Kapitali nergravman himnaxndirnery HH-um / Կապիտալի ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Կուրսային : Kapitali nergravman himnaxndirnery HH-um / Կապիտալի ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում :
Նյութը 40 էջ է : Գինը 5000 դրամ :

Հատված կուրսայինից –

Կապիտալի ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կապիտալի շուկան որպես գործոնային շուկա
1. 1 Կապիտալի ծագումը, էությունը և տեսակները
1. 2 Կապիտալի շուկայի էությունը և կառուցվածքը

2. ՀՀ-ում կապիտալի ներգրաման գործընթացը
2. 1 ՀՀ կապիտալի շուկայի ներկա վիճակը, IPO-ի էությունն ու անհրաժեշտությունը
2. 2 ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացման խնդիրները և հաղթահարման ուղիները
2. 3 Միջազգային կապիտալի շուկայում արտարժութային պարտատոմսերի թուղարկում
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply