Թեզ Իրավունք : Jarangman iravunq / Ժառանգման իրավունք

Թեզ Իրավունք : Jarangman iravunq / Ժառանգման իրավունք :
Նյութը 71 էջ է : Գինը 18 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1 Ընդհանուր սեփականության իրավունքի բնույթը
1.1. Հասկացությունը, բովանդակությունը
1.2. Ընդհանուր սեփականության տեսակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները
1.3. Ընդհանուր սեփականության բաժնի իրավական բնութագիրը
ԳԼՈՒԽ 2. Ժառանգման իրավունքի հասկացությունը
2.1 Ժառանգությունն ըստ կտակի
2.2 Ժառանգությունն ըստ օրենքի
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply