Italiayi gyuxatntesutyun@ / Իտալիայի գյուղատնտեսությունը

Italiayi gyuxatntesutyun@ / Իտալիայի գյուղատնտեսությունը :
Նյութը 32 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Իտալիայի գյուղատնտեսության դերը գյուղատնտեսության զարգացման մեջ, զարգացող երկրներում` Հայաստանի համեմատությունը
2.Գյուղատնտեսության զբաղվածների թվաքանակը , տեսակարար կշիռը
3.Ագրարային քաղաքականությունը, խնդիրները
4.Խոչընդոտները Հայաստանի հետ համեմատությամբ
5.Իտալիայի և Հայաստանի գյուղատնտեսության համեմատական վերլուծությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply