Informatika / Ինֆորմատիկա

Lezvi gortsatsum@ Web-ejum. / Լեզվի գործածումը Web-էջերի տարածության մեջ գիտելիքների հաղորդման պրոցեսում :
Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Կարճ ակնարկ
Տվյալ հոդվածում դիտարկված են Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի որոշ հարցերը: Web-էջերի Լեզվաբանական դիզայնի ավանդույթների ու միտումների հետազոտությունը պետք է հիմնվի համակարգային վերլուծության սկզբունքների վրա: Այսինքն քերականական կառույցների և ոճաբանական միջոցների ուսումնասիրության պրոցեսում մենք պետք է պատասխանենք «Ինչու՞ հենց այդ միավորներն են գործածվում» հարցին` հաշվի առնելով այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են ճանաչողական պրոցեսը, լեզվական հանրույթի սոցիալական կյանքը, էթնիկական բնութագրերը և հեղինակների ու տեղեկատվության հասցեատերերի մշակութային ավանդույթները, քանի որ այդ բոլոր բնութագրերն արտացոլվում են Web-էջերի լեզվական ձևակերպման մեջ:

Leave a Reply