Informatika / Ինֆորմատիկա

Canceri karucum ev cancayin drvacqov xndirner . / Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ:
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Պլան

Ներածություն
1. Ցանցերի կառուցում և ցանցային դրվածքի խնդիրներ
Օգտագործված գրականություն

Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական և այլն) աշխատանքների (գործողությունների) և իրադարձությունների կոմպլեքսը` իրենց տրամաբանական և տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ և կապով:
Գրաֆիկական կամ աղյուսակային (մատրիցային) տեսքով ներկայացվող ցանցայի մոդելի վերլուծությունը թույլ է տալիս, առաջին հերթին, ավելի ճշգրիտ բացահայտել նախագծի շրջանառման փուլերի փոխկապվածությունը և, երկրորդ հերթին, որոշել այդ փուլերի կատարման առավել օպտիմալ հերթականությունը` նպատակ ունենալով, օրինակ, կրճատելու աշխատանքների ողջ կոմպլեքսի կատարման ժամկետները:
Տվյալների գլխավոր բազան հանդիսանում է տվյալների մոդելը: Տվյալների բազան կարող է լինել հիերարխիական, ցանցային և ռելյացիոն:
Տվյալների հիերարխիկ մոդելը (ծառանման) իրենից ներկայացնում է հանգույցներ կոչվող տարրերի հիերարխիան: Հանգույցը` դա տվյալների հատկանիշների ամբողջությունն է, որոնք նկարագրում են ինֆորմացիոն օբյեկտը: Ամենավերին մակարդակում առկա է միայն մեկ հանգույց` արմատը:
Ցանցային մոդելը նույնպես հիմնվում է «հանգույց», «մակարդակ», «կապ» հասկացությունների վրա: Տվյալների ցանցային մոդելը իրենից ներկայացնում է մոդել, որում առաջացած հանգույցը կարող է ունենալ մեկից ավելի ելակետային հանգույցներ: Ցանցային կառուցվածքում ցանկացած մակարդակի ցանկացած տարր կարող է կապված լինել ցանկացած այլ տարրի հետ:

Leave a Reply