Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tvakannerin / Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990-ական թվականներին

Hay-rusakan haraberutyunner@ 1990-akan tvakannerin / Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990-ական թվականներին :
Նյութը 30 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Պլան

Նախաբան

Գլուխ առաջին. Հայ-ռուսական հարաբերությունների հաստատումը և զարգացումը

Գլուխ երկրորդ. Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համա¬գործակ¬ցությու-նը

Գլուխ երրորդ. Հայ-ռուսական առևտրատնտեսական հարաբերու¬թյուն¬¬ները

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ

Սույն կուրսային աշխատանքում, որը բաղկացած է նախաբանից, երեք գլուխներից և վերջաբանից, փորձ է արվում լուսաբանել հայ-ռուսական հարա-բերությունները 1990-ական թվականներին, դրանց հաստատումը և զարգա¬ցումը: Ինչպես նաև ներկայացնել հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական և առևտրա-տնտեսական հարաբերություններն ու համագործակցությունները:

Leave a Reply