Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները :

Hasarakaynutyan het kaperi zargacman ardi himnaxndirner@ / Հասարակայնության հետ կապերի զարգացման արդի հիմնախնդիրները :

Նյութը 26 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Հասարակայնության հետ կապերի հասկացությունը
1.2. Հասարակայնության հետ կապերի մոտեցումները և մոդելները

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐՁԸ
2.1. Պետական կառավարման համակարգում PR կիրառման փորձն ու առանձնահատկությունները Հայաստանում 12
2.2. Հասարակայնության հետ կապերի արդի հիմնախնդիրները
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ