Hasarakakan kazmakerputyunneri der@ hanrayin karavarman hamakargum / Հասարակական կազմակերպություննների դերը հանրային կառավարման համակարգում

Hasarakakan kazmakerputyunneri der@ hanrayin karavarman hamakargum / Հասարակական կազմակերպություննների դերը հանրային կառավարման համակարգում:

Նյութը 75 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հասարակական կազմակերպություննների դերը հանրային կառավարման համակարգում
1.1.Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հիմնական սկզբունքները
1.2.Քաղաքացիական հասարակությունը որպես հասարակական սեկտորի ձևավորման նախապայման
1.3.Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության նորմատիվ իրավական հիմքերը
Գլուխ 2.Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները
2.1.Հասարակական կազմակերպությունների դերը գլոբալացման գործում
2.2.Պետության և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության հիմքերը
2.3. Հասարակական կազմակերպություններ գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply