Gyuxatntesakan mshakabuyseri ev bzamamya tnkarkneri amboxjakan korsti kam vnasi apahovagrutyuny ev zargacman herankarnery HH-um / Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների ամբողջական կորստի կամ վնասի ապահովագրությունը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում :

Նյութը 33 էջ է : Գինը 4000 դրամ :
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.ՀՀ գյուղատնտեսական ոլորտի ընդհանուր նկարագիրը
Գլուխ 2. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ու բազմամյատնկարկների ամբողջական վնասի ապահովագրության նկարագիրն ու անհրաժեշտությունը
Գլուխ 3.Գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
Եզրակացություն և առաջարկութնուն
Օգտագործված գրականության ցանկ