Gradaran / Գրադարան

Gradaranayin carayutyunner . / Գրադարանային ծառայություններ :
Նյութը 19 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Գրադարանային ծառայությունների ստանդարտացում
ԳԼՈՒԽ 2. Գրադարանային ծառայությունների սերտիֆիկացում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Գրադարանային ծառայությունների ապահովման կազմակերպման ավելի ամբողջական միջճյուղային փաստաթուղթ է հանդիսանում 1990թ. հրապարակված Գրադարանային փաստաթղթային ապահովման պետական համակարգը:
Գրադարանային ծառայությունների ապահովման պետական համակարգը իրենից ներկայացնում է այն սկզբունքների ու կանոնների ամբողջականությունը, որոնք ընդհանուր կանոններ են սահմանում կառավարական գործունեության փաստաթղթավորման ու պետական կառավարման մարմիններում, ձեռնարկություններում, հաստատություններում ու հասարակական կազմակերպություններում փաստաթղթերի հետ աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ:
Գրադարանային ծառայությունների ապահովման պետական համակարգի հիմնական նպատակը հանդիսանում է կազմակերպությունների փաստաթղթավորման կարգավորումը, փաստաթղթերի քանակության կրճատումը և նրանց որակի բարձրացումը, ավելի բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, ինֆորմացիայի հավաքման, մշակման ու վերլուծության տեխնիկական միջոցների ու ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, կառավարման ապարատի աշխատանքի կատարելագործումը: Գրադարանային փաստաթղթային ապահովման պետական համակարգը տարածվում է պետական կառավարման մարմինների, դատարանի, դատախազության, արբիտրաժի, հաստատությունների, կազմակերպությունների ու ձեռնարկությունների փաստաթղթային համակարգին, ներառյալ նաև այն փաստաթղթերը, որոնք ստեղծվում են հաշվողական տեխնիկայի միջոցներով:

Leave a Reply