Gorcarnakan caxser / Գործառնական ծախսեր

Gorcarnakan caxser / Գործառնական ծախսեր :
Նյութը 87 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ծախսերի էությունը, դերն ու նշանակությունը
1.1 Ծախսերի նշանակությունը
1.2 Ծախսերի դասակարգումը
Գլուխ 2. Ծախսերի վրա ազդող գործոնների վերլուծություն
2.1 Նյութական և աշխատանքային ծախսումների ազդեցությունը գործառնական ծախսերի վրա
2.2 Իրացման ծախսերի վերլուծությունը
2.3 Այլ ծախսերի վերլուծությունը
Գլուխ 3. Գործառնական ծախսերի վերահսկողության կատարելագործումը
3.1 Նյութական ծախսերի վերահսկողության բարելավումը
3.2 Աշխատանքային ծախսերի վերահսկողության բարելավումը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply