Gorcarar zruyc / Գործարար զրույց

Gorcarar zruyc / Գործարար զրույց :
Նյութը 55 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

ՆԵրածություն

Գլուխ 1. Գործարար զրույցի էությունը և անհրաժեշտությունը
1.1 Գործարար զրույցի տեսական բնորոշումները
1.2 Գործարար զրույցի ձևերը

Գլուխ 2. Գործարար զրույցն իրբև կառավարման լծակ
2.1 Գործարար զրույցը կազմակերպության աշխատակիցների հետ
2.2 Գործարար զրույցի արդյունավետությունը

Գլուխ 3. Գործարար զրույցի արդյունավետության բարձրացման ուղիները
3.1. Գործարար զրույցի դերը հայաստանյան կազմակերպություններում
3.2. Գործարար զրույցի արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանում (կազմակերպության օրինակով)
Եզրակացություն և առաջարկություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply