Gitutyun / Գիտություն

Sahmanadrakan iravunqi gitutyun@ . / Սահմանադրական իրավունքի գիտությունը :
Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Սահմանադրական իրավունքի գիտության հասկացությունը և առարկան: ՀՀ սահմանադրական իրավունքի գիտության համակարգը: ՀՀ սահմանադրական իրավունքի գիտության աղբյուրները
2. Սահմանադրական իրավունքի գիտության հետազոտման մեթոդաբանական բազան: Սահմանադրական իրավունքի գիտության հիմնական խնդիրները: Սահմանադրական իրավունքի գիտության տեղը իրավաբանական գիտությունների համակարգում
3. ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի գիտության ծագումը և զարգացման հիմնական ուղղությունները
4. ՀՀ Սահմանադրական իրավունքը որպես իրավաբանական հիմնական ուսումնական դասընթաց: Սահմանադրական իրավունքի դասընթացի համակարգը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Երկրի կյանքում Սահմանադրության նշանակության վերաբերյալ կան տարբեր մոտեցումները: Որոշ երկրներում պայքար է մղվում ժողովրդավարության համար, քանի որ տվյալ հասարակությունները գտնում են, որ ամեն ինչ պայմանավորված է այն գաղափարներով, որոնք ամրագրված են Սահմանադրությամբ: Բայց Հիմնական օրենքում նախատեսվածը պետք է իրականացնել: Օրինակ` Բուլղարիայում, Ռումինիայում կոմունիստական ռեժիմի տարիներին սահմանվում էին այնպիսի իրավունքներ և դրանց իրականացման երաշխիքներ, որոնք նույնիսկ չկային արևմտյան եվրոպայի երկրներում, բայց իրականում դրանք չէին գործում:

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն (լրացումներով և փոփոխություներով), 2005:
2. ՀՀ սահմանադրական իրավունք: Պատասխանատու խմբագիր` Այվազյան Ն. Ա.: Երևան, 2003:
3. Հարությունյան Գ.Գ., Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը և մարտահրավերները: Երևան, 2005:
4. ՀՀ սահմանադրական իրավունք: Պատասխանատու խմբագիր` Այվազյան Ն. Ա.: Երևան, 2003:
5. Որոգայթ փառաց, Թիֆլիս, 1913:
6. Որոգայթ փառաց, Երևան, 2002:
7. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Под редакцией проф. Б.А. Страшуна. Том 1, Общая часть, издание 2-е, исправленное и дополненное, – М., 1997:
8. Конституционное (государственное) право и его основные институты. Т 1-2. 3-е изд. Отв. ред. Б.А. Страшун. – М., 1999:
9. Чиркин В. Е., Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право, 2002, N2:
10. Saunders Ch. A. Constitutional Culture in Tradition // Constitotional Cultures. Ed. by M. Wyrzykowski. Warsaw, ISP, 2000:
11. Alder J. Constitutional and Administrative Law. – L., 1989:

Leave a Reply