Gitutyun / Գիտություն

Gitutyun ev texnika . / Գիտություն և տեխնիկա
Նյութը 70 էջ է : Գինը 25 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Գիտատեխնիկական առաջընթացը և դրա դերը ժամանակակից
1.1 Գիտության և տեխնիկայի կազմակերպումը և կառավարումը
1.2 Գիտատեխնիկական առաջընթացի էությունը և դրա բնութագիրը
1.3 Գիտական նորույթների իրականացումը որպես արտադրության գիտական ապահովման կարևորագույն նախապայման
Գլուխ 2. Նորամուծական գործընթաց և նորամուծական գործունեություն
2.1 Նորամուծական գործընթացների կազմակերպման առանձնահատկությունները
2.2 Գիտատեխնիկական կազմակերպությունների աշխատանքների արդյունավետության գնահատում
2.3 Նորամուծական գործունեության հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում
Գլուխ 3. Պետական գիտատեխնիկական և նորամուծական քաղաքականությունների բովանդակությունը և ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

21-րդ դարի սկզբի համաշխարհային ամենակարևոր տենդենցիաներից մեկը երկրի մակրոտնտեսական համակարգում հանդիսանում է երկրի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական զարգացման մեջ գիտատար արտադրությունների կիրառությունը, որը կապված է տնտեսության` ինովացիոն կամ նորարարական զարգացման տիպի հետ:
Սա անչափ բարձրացնում է հասարակական արտադրության նախարտադրական փուլի և արտադրության համապատասխանաբար ինտելեկտուալ, ինժեներային, ներդումային, ձեռնարկատիրական, կադրային և կառուցվածքային նախապատրաստման դերը:
Անչափ կարևոր են տարածաշրջանների սոցիալ-տնտեսական և գիտա-տեխնիկական համահարթեցման խնդիրները, որը պետք է իրականացվի տարածաշրջանային ինովացիոն ակտիվ կոմպլեքսի ձևավորման, ինչպես նաև կորպորոտիզացիայի` որպես տնտեսության գլխավոր կազմակերպա-տնտեսական պատյանի ձևավորման միջոցով:

Leave a Reply