Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը

Erexaneri hogekan zargacman pulery / Երեխաների հոգեկան զարգացման փուլերը :

Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն

Ներածություն

1. Երեխայի անձի և աշխարհայացքի ձևավորում
2. Տարիքի կառուցվածք և դինամիկա
3. Զարգացման փուլայնություն
3.1. Վիգոտսկու տեսակետը զարգացման փուլայնության մասին
4. Երեխայի հոգեկան զարգացման տարիքային պարբերացման չափանիներ

Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ