Ekologia / Էկոլոգիա

Kotayqi shrjani Abovyan qaxaqi ekologiakan vichak@ . / Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակը :
Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1-ին
Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի էվոլյուցիոն վիճակը

ԳԼՈՒխ 2-րդ
Կոտայքի մարզի Աբովյանի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի էվոլյուցիոն վիճակը բարելավման ուղիները

Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից մեկը՝ ագրո¬պարենային համակարգը, տալիս է երկրի համախառն ներքին արդյունքի մոտ 35, այդ թվում գյուղատնտեսությունը՝ շուրջ 25 տոկոսը։ Հաշվի առնելով ոլորտի կարևո¬րու¬թյունը, անկա¬խության հռչա¬կումից անմիջապես հետո, ընտրվեց հողի և գյուղատն¬տե¬սա¬կան արտա¬դրու¬թյան մյուս միջոցների, սպասարկող ենթակառուց¬վածքների, գյուղ¬մթերք¬ներ իրացնող ու վերա¬մշակող կազմակերպությունների մասնավորեց¬ման քաղաքա¬կա¬նություն։ Արդյունքում, ներ¬կայումս ագրո¬պարենային ոլորտում ձևավորվել է շուկա¬յական հարաբերու¬թյուն¬ներով կարգա¬վորվող ազատ տնտեսա¬կան համա¬կարգ, որը ներա¬ռում է 335 հազարից ավելի գյուղացիական տնտեսու¬թյուններ, գյուղա¬տնտե¬սու¬թյան սպա¬սարկ¬ման, գյուղ-մթերք¬ների իրացման ու վերամշակման բազմա¬թիվ մաս¬նավոր ընկերու-թյուններ։
Հանրապե¬տության գյուղատնտեսական արտա¬¬դրությունում հիմնական հողօգտա¬գոր¬¬ծողները գյուղացիական տնտեսություն¬ներն են, որոնց սեփա-կանա¬¬շնորհվել է վարելա¬հողերի 71.7 %-ը, բազմամյա տնկարկ¬ների՝ 78.3%-ը, խոտ¬հարք¬ների՝ 48.4 %-ը։

Leave a Reply