Ekologia / Էկոլոգիա

Ekologiakan gorcon@ ev makrotntesakan cucanishner@ . / Էկոլոգիական գործոնը և մակրոտնտեսական ցուցանիշները :
Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Էկոլոգիական գործոնը և մակրոտնտեսական ցուցանիշները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Ներկայումս արտադրության մեջ գնալով մեծանում է նաև էկոլոգիական գործոնի դերը, որը որոշ դեպքերում հանդես է գալիս որպես արտադրության խթանող, որոշ դեպքերում էլ արտադրությունը սահմանափակող, երբ այն բացասաբար է անդրադառնում շրջակա միջավայրի վրա:
Բնապահպանական խնդիրների մասշտաբների մասին պատկերացում ունենալու համար կարևոր պայման է համարվում տնտեսական աճին կամ տնտեսական զարգացմանը անդրադարձը:
Ներկայումս ամբողջ աշխարհում առաջացել է արտադրությունների կազմակերպումը, էներգիայի սպառումը և բնական հարստությունների օգտագործումը խելացիորեն զարգացնելու խիստ անհրաժեշտություն՝ չխախտելով կենսոլորտում գոյություն ունեցող օրինաչափությունները: Պետք է պահպանել օդի, ջրի, հողի, կենդանի բնության մաքրությունը: Կենսոլորտի սանիտարական պահպանումը դարձել է ամբողջ մարդկության կարևորագույն հիմնախնդիրը:
Ելնելով ներկա և ապագա սերունդների շահերից՝ անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվում հողի ու նրա ընդերքի, ջրային ռեսուրսների, բուսական ու կենդանական աշխարհի պահպանման և գիտականորեն հիմնավորված, ռացիոնալ օգտագործման համար, օդի և ջրի մաքրության պահպանման, բնական հարստությունների վերարտադրության ապահովման և մարդու շրջակա միջավայրի բարելավման համար: Քաղաքացիները պարտավոր են խնայել բնությունը, պահպանել նրա հարստությունները:

Leave a Reply