Dzernarkutyan himnakan fonderi verlucutyun@ / Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի վերլուծությունը

Dzernarkutyan himnakan fonderi verlucutyun@ / Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի վերլուծությունը:
Նյութը 68 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերը
1.1. Հիմնական ֆոնդերի տնտեսագիտական էությունը
1.2. Հիմնական ֆոնդերի կազմը և կառուցվածքը
1.3. Ամորտիզացիան, որպես հիմնական ֆոնդերի վերարտադրության ապահովման աղբյուր
1.4. Հիմնական ֆոնդերի գնահատման մեթոդները
Գլուխ 2. Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման արդյունավետության որոշման ցուցանիշները
2.1. Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման էքստենսիվ ցուցանիշները
2.2. Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման ինտենսիվ ցուցանիշները
2.3. Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման ինտեգրալային ցուցանիշները
Գլուխ 3. Հիմնական ֆոնդերի ձևավորման և օգտագործման բարելավման ուղիները
Եզրակացություն և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply