Քիմիա

Անվճար ռեֆերատ : Axtotum busabucutyan ev kendanabucutyan mej ogtagorcvox nyuterov / Աղտոտում բուսաբուծության և կենդանաբուծության մեջ օգտագործվող նյութերով

Անվճար ռեֆերատ : Axtotum busabucutyan ev kendanabucutyan mej ogtagorcvox nyuterov / Աղտոտում բուսաբուծության և կենդանաբուծության մեջ օգտագործվող նյութերով : Նյութը` Երկրի քիմիացումը մարդը սկսել է դեռևս քաղաքակրթության առաջացումից շատ ավելի շուտ. այն ժամանակ, երբ նա ստացավ առաջին կրակը: Դրա հետևանքները նա զգացել է իր վրա` շնչելով ծուխը և մուխը: Իրենց բնակարաններում, բնակության վայրերում և աշխատանքի

Polimerneri karucvacqi usumnasirman metodner@ / Պոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդները

Polimerneri karucvacqi usumnasirman metodner@ / Պոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդները : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Պոլիմերների վերմոլեկուլային կառուցվածքի բյուրեղային և ամորֆ փուլերը 2. Պոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն

Byurexayin nyuter / Բյուրեղային նյութեր

Byurexayin nyuter / Բյուրեղային նյութեր : Նյութը 17 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Պլան Ներածություն 1. Բյուրեղագիտության տարրերը 2. Բյուրեղային նյութերի կառուցվածքը 3. Բյուրեղների արատները 4. Հեղուկ բյուրեղներ 5. Պոլիմորֆիզմ և պոլիմորֆ նյութեր 6. Համաձուլվածքները որպես բյուրեղային նյութեր 7. Բյուրեղային նյութերի հիմնական տարբերիչ հատկությունները 8. Մոտակա և հեռավոր կարգ 9. Իզոտրոպ և անիզոտրոպ

Busakan patrastukner / Բուսական պատրաստուկներ

Busakan patrastukner / Բուսական պատրաստուկներ : Նյութը 25 էջ է : Գինը 2500 դրամ : Քաջ հայտնի է, որ առանց բույսերի պաշտպանության` հիվանդություններից և վնասատուներից, հնարավոր չէ ստանալ բարձրակարգ և լիակատար բերք: Ըստ տեսության, յուրաքանչյուր չորրորդ մարդ, որ աշխատում է գյուղատնտեսության բնագավառում, գործ ունի վնասատուների հետ: Տարեկան հիվանդությունների և վնասատուների` հատապտուղներին և պտուղներին հասցված վնասը

Koloid / Կոլոիդ

Koloid / Կոլոիդ Նյութը 27 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Պլան Ներածություն Գլուխ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈԼՈԻԴՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ 1.1 ԴԻՍՊԵՐՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ 1.2 ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ 1.3 ԶՈԼԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱՑՔԸ ԵՎ ԿՈԼՈԻԴՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ Գլուխ 2. ԿՈԼՈԻԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2.1 ԿՈԼՈԻԴՆԵՐԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ -ԿԻՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2.3 ԿՈԼՈԻԴ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Եզրակացություն Գրականության ցանկ

Arhestakan qar, artadranqner ev apakiner / Արհեստական քար ,արտադրանքներ և ապակիներ

Arhestakan qar, artadranqner ev apakiner / Արհեստական քար ,արտադրանքներ և ապակիներ: Նյութը 50 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : Պլան 1. Արհեստական քարե արտադրանքների դասակարգումը 2. Ցեմենտյա արտադրանքներ 3. Գիպսային հիմքի վրա 4. Կրային հիմքի վրա 5. Ասբեստյա-ցեմենտային հիմքի վրա 6. Մագնեցիալ կապակցող նյութերիհիմքի վրա 7. Օրգանական ապակի 8. Պերլիդի հիմքի վրա