Մանկավարժություն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Jamanaki ev nra miavorneri usucum . / Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Պլան Ներածություն Գլուխ 1-ին Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցումը որպես աշակերտի տրամաբանական մտածողության զարգացման միջոց Գլուխ 2-րդ Ուսուցչի խոսքի կառուցվածքը ժամանակի և նրա միավորների ուսուցման ժամանակ Եզրակացություն Գրականության ցանկ Ուսուցումը երկարատև գործընթաց է:

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Humanistakan gaxaparner@ hay mankavarjutyan mej . / Հումանիստական գաղափարները հայ մանկավարժության մեջ : Նյութը 26 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Հումանիստական մանկավարժության բովանդակությունը Հումանիստական գաղափարները հայ մանկավարժության մեջ Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ի՞նչ է հումանիզմը: Դա հայացքների, համոզմունքների, իդեալների մի ամբողջական համակարգ է , որը կառուցվում է մեկ կենտրոնի` մարդու շուրջ: Մանկավարժի

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Hamarutyun ev kamakorutyun . / Համառություն և կամակորություն : Նյութը 30 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԲԱՆ Համառությունը որպես կամային որակ Համառությունը որպես կամային որակ Կամակորությունը որպես կամքի թուլություն Կամակորությունը որպես բնավորության բացասական գիծ Կամակորության տեսակները և առաջացման պատճառները Վերջաբան Գրականության ցանկ Մարդու գործողությունների եղանակները և որակները կախված են ոչ միայն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Gravor ev banavor xosqi zargacum@ krtser dprocakan tariqum . / Գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարքիում : Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Ներածություն 1. Կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխաների խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները 1.1. Կրտսեր դպրոցականների բանավոր խոսքի զարգացումը 1. 2. Կրտսեր դպրոցականի գրավոր խոսքի զարգացումը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Խոսքը` որպես

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dastiaraki psixogrammayi ev profesogammayi arandznahatkutyunner@ ev poxazdecutyan ezrer@ . / Դաստիարակի պսիխոգրամմայի և պրոֆեսոգրամմայի առանձնահատկությունները և փոխազդեցության եզրերը : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Դաստիարակի պսիխոգրամմայի և պրոֆեսոգրամմայի առանձնահատկությունները և փոխազդեցության եզրերը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օրինակելի դաստիարակը պետք է առանձնանա իրեն տպավորիչ ցուցադրելու կարողությամբ՝ սկսած խոսքային կարողություններից և վերջացրած

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dastiarakchakan nergorcutyunneri ardyunavetutyan bacahaytman metodikan . / Դաստիարակչական ներգործությունների արդյունավետության բացահայտման մեթոդիկան: Նյութը 30 էջ է : Գինը 8000 դրամ : Բովանդակություն 1. Ներածություն 2. Դաստիարակչական ներգործությունների արդյունավետության բացահայտման մեթոդիկան 3. Դաստիարակության հոգեբանությունը 4. Դաստիարակչական ներգործությունները ագրեսիվությունն ուսումնասիրելու համար 5. Եզրակացություն 6. Գրականության ցանկ Դաստիարակությունը սոցիալ-մանկավարժական կարևոր հիմնախնդիրներից մեկն է, որի նպատակն է հասարակական կյանքի

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dasi tiper@, karucvacq@ . / Դասի տիպերը, կառուցվածքը : Նյութը 19 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Դասը որպես ուսումնական կազմակերպման հիմնական ձև Դասի կառուցվածքը Դասի տիպերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Ի՞նչ է դասը: Դասն ուսումնական կազմակերպման հիմնական ձևն է: Այն ամբողջական համակարգ է: Մանկավարժ-գիտնական Մ. Ն. Վերզալինը գրում է. «Դասն արեգակնային համակարգ

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Bnaharmarutyan skzbunqi himnaharc@ mankavarjakan mtqi patmutyan mej. / Բնահարմարության սկզբունքի հիմնահարցը մանկավարժական մտքի պատմության մեջ : Նյութը 30 էջ է : Գինը 10 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Հիմնահարցի պատմական սկզբունքը 2. Բնահարմարության սկզբունքի գաղափարը դասական մանկավարժների ստեղծագործություններում. Կոմենսկի, Ջոն Լոկկ, Ժ. Ժ. Ռուսո, Պեստալոցցի, Դիստերվեգ, Հերբարտ, Ուշինսկի, Լ. Ն. Տոլստոյ, Աբովյան, Րաֆֆի և

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Unakutyunner ev shnorhaliutyun. Hancharexutyan fenomen@ . / ՈԻնակություններ և շնորհալիություն: Հանճարեղության ֆենոմենը: Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Շնորհալիության մասին ուսուցման հիմնական հասկացությունների սահմանման ժամանակ ավելի հարմար է սկսել “ունակություն” հասկացությունից: Առաջին հերթին, ունակությունների տակ հասկացվում են անհատական-հոգեբանական յուրահատկությունները, որոնք տարբերում են մի մարդուն մեկ այլ մարդուց: Երկրորդ հերթին, ունակություններ անվանում են

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Hasun patanekutyan mankavarjutyun 18-25 tarekanneri mot . / Հասուն պատանեկության մանկավարժություն 18-25 տարեկանների մոտ : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Մանկավարժության մեջ կարևոր նշանակություն ունի տարիքային պարբերացումը, որն անհատական կյանքի ողջ ընթացքը ժամանակահատվածների և փուլերի բաժանելն է: Հոգեբանության ներկայացուցիչները տարիքային պարբերացում կատարել են ելնելով որոշակի չափանիշներից: Հոգեբանների մի խումբ չափանիշ է

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Dasghek@ ev nra funkcianer@ . / Դասղեկը և նրա ֆունկցիաները : Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Դասղեկ և նրա ֆունկցիաները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Դասղեկը պետք է կարողանան ճիշտ հասկանալ երեխաների հնարավորություններն ու կարողությունները և կարողանան միջոցներ ձեռք առնել այդ կարողությունները ճիշտ օգտագործելու, անձի մոտ բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացումն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Ashakertneri artausumnakan gorcuneutyan kazmakerpum@ . / Աշակերտների արտաուսումնական գործունեության կազմակերպումը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Բովանդակություն Ներածություն Աշակերտների արտաուսումնական գործունեության կազմակերպումը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Մանկավարժական գործունեությունը գլխավորապես ուղղված է աշակերտի այն որակների ձեւավորմամբ, որոնցով էլ պայմանավորվում են աշակերտի հարաբերությունները հասարակության հետ, եւ որոշելու իր տեղն այնտեղ: Հանցագործությունը սոցիալական մեծ չարիք է,

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Xaxayin gorcuneutyun . / Խաղային գործունեություն : Նյութը 27 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Պլան Առաջաբան Գլուխ I Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խաղային գործունեության ընդհանուր բնութագիրը Գլուխ II Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խաղային գործունեության բաղադրիչ տարրերը Ամփոփում Գրականության ցանկ Նախադպրոցական տարիքի երեխայի հնարավորությունները բավականին մեծ են: Հոգեբանության և մանկավարժության ոլորտի մասնագետները ուսումնասիրություններից հանգել են այն

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Veradastiarakum . / Վերադաստիարակում : Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Ինքնավերադաստիարակումը որպես կարևոր գործոն ինքնավերադաստիարակման շրջանակում ԳԼՈՒԽ 2-րդ Վերադաստիարակման հիմնական ձևերը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Մանկավարժության խնդիրն է դպրոցականների կազմակերպչական ընդունակությունների զարգացումը, նրանց մեջ նպատակասլացության, իր կենսագործունեությունը մերձավոր, միջին և հեռավոր հեռանկարների հաշվառումով պլանավորելու կարողությամբ վերադաստիարակությունը, կոլեկտիվ աշխատանքային

Mankavarjutyun / Մանկավարժություն

Varvecoxutyan kulturan naxadprocakan tariqum. / Վարվեցողության կուլտուրան նախադպրոցական տարիքում : Նյութը 27 էջ է : Գինը 4000 դրամ: Պլան Ներածություն Գլուխ I Վարվեցողության կուլտուրայի դաստիարակումը նախադպրոցական տարիքում Գլուխ II Հաղորդակցման կուլտուրայի դաստիարակումը նախադպրոցական տարիքում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Մեծահասակները պետք է կարողանան ճիշտ հասկանալ երեխայի հնարավորություններն ու կարողությունները և կարողանան միջոցներ ձեռք առնել այդ կարողությունները ճիշտ