Լեզու

Dimeladzev / Դիմելաձև

Referat / Ռեֆերատ Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ու Թ Յ Ու Ն Ներածություն Գլուխ 1. Հայոց լեզվի ծագման և զարգաման պատմություն Գլուխ 2. Ռուսաց լեզու Գլուխ 3. Դիմելաձերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Lezvabanutyan patmutyuny 5-ic-18rd darerum / Լեզվաբանության պատմությունը 5-18-րդ դարերում :

Lezvabanutyan patmutyuny 5-ic-18rd darerum / Լեզվաբանության պատմությունը 5-18-րդ դարերում : Նյութը 17 էջ : Գինը 2500 դրամ :

Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ

Tarberakaynutyan haskacutyuny targmanutyan mej / Տարբերակայնության հասկացությունը թարգմանաբանության մեջ : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Iravabanakan terminneri erklezu bararan / Իրավաբանական տերմինների երկլեզու բառարան :

Iravabanakan terminneri erklezu bararan / Իրավաբանական տերմինների երկլեզու բառարան : Նյութը 55 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Ռեֆերատ : Haradir bardutyunnery Nar Dosi patmvacnqnerum / Հարադիր բարդությունները Նար-Դոսի պատմվածքներում

Ռեֆերատ : Haradir bardutyunnery Nar Dosi patmvacnqnerum / Հարադիր բարդությունները Նար-Դոսի պատմվածքներում : Նյութը 15 էջ է : Գինը 3000 դրամ : ՀԱՐԱԴԻՐ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱՐ-ԴՈՍԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ Հարադրական բարդություններն այդ առումով ինքնատիպ դեր են խաղում՝ գեղարվեստական խոսքին հաղորդելով ժողովրդական համ ու հոտ, նուրբ հուզականություն և վառ պատկերավորում: Հարադրական բարդությունները կազմվում են վերլուծական եղանակով:

Grakanutyun / Գրականություն

Rafayel Patkanyani paraser vipak@ . / Ռափայել Պատկանյանի «Փառասեր» վիպակը : Նյութը 9 էջ է ։ Գինը 2000 դրամ ։ Բովանդակություն Նախաբան Ռափայել Պատկանյանի «Փառասեր» վիպակը Վերջաբան Օգտագործված գրականություն Ռափայել Պատկանյանը ծնվել է Նոր Նախիջևանում, 1830 թվականի նոյեմբերի 8 -ին ¥հին տոմարով¤: Սկզբնական կրթությունը ստացել է հոր` Գաբրիել Պատկանյանի դպրոցում: Պատկանյանների տոհմը նշանակալի հետք է

Lezu / Լեզու

Patmahamematakan lezvabanutyan arajin pul@ . / Պատմահամեմատական լեզվաբանության առաջին փուլը ։ Նյութը 12 էջ է ։ Գինը 2000 դրամ ։ Բովանդակություն Ներածություն Պատմահամեմատական լեզվաբանության առաջին փուլը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Պատմահամեմատական լեզվաբանությունը լեզվաբանության կարևորագույն բնագավառ է, ուսմունք, որ իր հիմնական գծերով ձևավորվել է 19-րդ դարի սկզբներին: Առանցքային հարցադրումներով, հայեցակարգերով ու հետազոտական եղանկաների գործադրումներով այն էապես տարբերվում

Lezu / Լեզու

Parskereni dardzvacabanakan miavorner@ . / Պարսկերենի դարձվածաբանական միավորները ։ Նյութը 22 էջ է ։ Գինը 3500 դրամ։ Բովանդակություն Անվանական դարձվածաբանական միավորների բառային կազմի և դրանց ոճական պատկանելության բնութագիրը Անվանական դարձվածաբանական միավորների իմաստա-քերականական տիպաբանությունը Իզա‎ֆեթային դարձվածներ Դարձվածաբանական միավորներ չպատճառաբանված նշանակությամբ Որոշ իզաՖեթային դարձվածաբանական միավորների ստուգաբանական վերլուծությունը և դարձվածաբանական նշանակության ձևավորման հարցեր Բաղադրյալ տերմիններ ընդհանուր չպատճառաբանված նշանակությամբ

Lezu / Լեզու

Xosqeri poxakerpumner , poxancumner . / Խոսքերի փոխակերպումներ, փոխանցումներ: Նյութը ` Բառային հիմնական ֆոնդի և բառային կազմի մեջ կատարվող փոփոխություններն ու փոխազդեցությունները պայմանավորված են գլխավորապես լեզվի զարգացման օբյեկտիվ գործոններով: Մինչդեռ գործուն և ոչ ործուն բառապաշարները սուբյեկտիվ կարգեր են: Դրանց գոյության փաստը, ինչպես և փոխազդեցություններն ու դրանցում կատարվող փոփոխությունները անմիջականորեն առնչվում են լեզուն կրողների, լեզվական հանրության

Lezu / Լեզու

Voch xosqayin haxordakcutyan arandznahatkutyunner@ . / Ոչ խոսքային հաղորդակցության առանձնահատկությունները: Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ: Բովանդակություն Ներածություն Ոչ խոսքային հաղորդակցության առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Հայտնի է, որ հաղորդակցությունը մարդկային կյանքի կարևոր կենսաբանական պայմաններից է : Մարդիկ չեն կարող ապրեկ առանց միմյանց հետ շփման: Առանց շփման չէր լինի հասարակություն, չէր կարող լինել ազգ,

Lezu / Լեզու

Uxxordvac ushadrutyun, dzayn ev sharadasutyun . / Ուղղորդված ուշադրություն, ձայն և շարադասություն: Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ: ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ Նախաբան Ուղղորդված ուշադրություն, ձայն և շարադասություն Վերջաբան Օգտագործված գրականության ցանկ Վերջին տարիներին լույս տեսած մանկավարժական և հոգեբանական գրականությունը, գիտական աշխատությունները և ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ ուղղորդված ուշադրությունը, ձայնն ու խոսքի շարադասությունը մանկավարժության կարևոր հարցերից

Lezu / Լեզու

Ughaxosutyun ev ughagrutyun . / Ուղղախոսություն և ուղղագրություն : Նյութը ` Ուղղախոսությունը ընդգրկում է գրական լեզվի բանավոր խոսքի պատմականորեն ձևավորված արտասանական նորմաները: Այն միաժամանակ սահմանում է միասնական գրական արտասանություն: Այդ առումով էլ ուղղախոսությունը նորմավորված գրական արտասանության կանոնների ամբողջություն է: Նրա հիմքում ընկած է բնիկ հայկական և փոխառյալ բառերում առանձին հնչյունների և հնչյունակապակցությունների արտասանությունը, որ պայմանավորված

Lezu / Լեզու

Skopos teorian. / Սկոպոս թեորիան : Նյութը 7 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Սկոպոսը (թարգմանության նպատակ) և հանձնարարությունը թարգմանչական գործողության մեջ Ընդհանուր տեսություն. Սկոպոս թեորիան թարգմանչական գործողության թեորիայի մի մասն է ¥թարգմանիչներ Handein – համ. Holz-Manttari 1984; Vermeer 1986: 269-304 և նաև 197-246: պատմական նախադրյալների համար տես օրինակ` Wilss 1988 : 28): Թարգմանությունը դիտվում

Lezu / Լեզու

Semakan gir@ ev aybubeni cagum@ . / Սեմական գիրը և այբուբենի ծագումը: Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Ընդհանուր աղբյուրը լեզվաբանության մեջ առայժմ ընդունված է կոչել նախալեզու կամ հիմնալեզու: Ըստ այսմ, այդ ընդհանուր աղբյուրը՝ հիմնալեզուն, ընկած է ցեղակից լեզուների հիմքում, ծառայել է այդ լեզուներին որպես հիմք, որի պատմական զարգացմամբ, ժողովուրդների պատմական կազմավորման պրոցեսին

Lezu / Լեզու

Rus hogelezvabanakan dproc@ . / Ռուս հոգելեզվաբանական դպրոցը : Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ: Բովանդակություն Ներածություն Ռուս հոգելեզվաբանական դպրոցը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն Լեզվաբանության մեջ ընդունված գիտափորձերի հիմքերը դրվել են 1931 թվականին Լ. Շչերբայի կողմից, որն առանձնացրել է դրանց դրական և բացասական տիպերը: Դրական գիտափորձի ընթացքում քննվողը կարող է համեմատել իր առաջարկած տարբերակն