Հաշվապահություն

Shinararutyan hashvapahutyun / Շինարարության հաշվապահություն

Shinararutyan hashvapahutyun / Շինարարության հաշվապահություն : Նյութը 89 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : ՊԼԱՆ Ներածություն 1. Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները ու մեթոդների կիրառումը շինարարությունում 1.1. Հաշվապահական հաշվառման համընդհանուր սկզբունքները շինարարությունում 1.2. Հաշվապահական հաշվառման մեթոդները շինարարությունում 2. Պաշարների հաշվառումը շինարարական կազմակերպությունում Պաշարների սահմանումը, դասակարգումը և գնահատումը Նյութերի ձեռքբերման փաստաթղթային ձևակերպումը և մուտքի հաշվառումը Նյութերի

Pastatxtashrjanarutyan hosqi himnakan baxadrichner@ / Փաստաթղթաշրջանառության հոսքի հիմնական բաղադրիչները

Pastatxtashrjanarutyan hosqi himnakan baxadrichner@ / Փաստաթղթաշրջանառության հոսքի հիմնական բաղադրիչները : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Փաստաթղթաշրջանառության հոսքի հիմնական բաղադրիչները Եզրակացություն Գրականության ցանկ

Haskacutyun iracumic hasuyti masin / Հասկացություն իրացումից հասույթի մասին :

Haskacutyun iracumic hasuyti masin / Հասկացություն իրացումից հասույթի մասին : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Sepakan kapitali kazmi ev karucvaci verlucutyun@ / Սեփական կապիտալի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը

Sepakan kapitali kazmi ev karucvaci verlucutyun@ / Սեփական կապիտալի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը : Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Qatuxarayin gorci patmutyun@ / Քարտուղարային գործի պատմությունը

Qatuxarayin gorci patmutyun@ / Քարտուղարային գործի պատմությունը : Նյութը 15 էջ է : Գինը 2000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1. Քարտուղարային գործի ծագումը և զարգացումը 2. Քարտուղարային գործի հիմնական հասկացությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ

Kalkulyacia / Կալկուլյացիա

Kalkulyacia / Կալկուլյացիա Կալկուլյացիան որպես ծախսերի և ինքնարժեքի չափման և ինքնարժեքի եղանակ: Կալկուլյացիայի տեսակները: Նյութը 18 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Skzbnakan u ampop hashvapahakan hashvetvutyunneri dzever@ / Սկզբնական ու ամփոփ հաշվապահական հաշվետվությունների ձևերը

Skzbnakan u ampop hashvapahakan hashvetvutyunneri dzever@ / Սկզբնական ու ամփոփ հաշվապահական հաշվետվությունների ձևերը : Նյութը 18 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Dzernarkutyan himnakan mijocneri hashvarum@ ev audit@ / Ձեռնարկության հիմնական միջոցների հաշվառումը և աուդիտը

Dzernarkutyan himnakan mijocneri hashvarum@ ev audit@ / Ձեռնարկության հիմնական միջոցների հաշվառումը և աուդիտը : Նյութը 23 էջ է : Գինը 2500 դրամ : ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Գլուխ 1 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ Գլուխ 2 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԴՈՒՐՍ ԳՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ Գլուխ 3 ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Gorcarnakan caxser / Գործառնական ծախսեր

Gorcarnakan caxser / Գործառնական ծախսեր : Նյութը 87 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ծախսերի էությունը, դերն ու նշանակությունը 1.1 Ծախսերի նշանակությունը 1.2 Ծախսերի դասակարգումը Գլուխ 2. Ծախսերի վրա ազդող գործոնների վերլուծություն 2.1 Նյութական և աշխատանքային ծախսումների ազդեցությունը գործառնական ծախսերի վրա 2.2 Իրացման ծախսերի վերլուծությունը 2.3 Այլ ծախսերի վերլուծությունը

Dzernarkutyan himnakan fonderi verlucutyun@ / Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի վերլուծությունը

Dzernarkutyan himnakan fonderi verlucutyun@ / Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի վերլուծությունը: Նյութը 68 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերը 1.1. Հիմնական ֆոնդերի տնտեսագիտական էությունը 1.2. Հիմնական ֆոնդերի կազմը և կառուցվածքը 1.3. Ամորտիզացիան, որպես հիմնական ֆոնդերի վերարտադրության ապահովման աղբյուր 1.4. Հիմնական ֆոնդերի գնահատման մեթոդները Գլուխ 2. Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման

Dzernarkutyan pasivneri kazm@ ev karucvacq@ / Ձեռնարկության պասիվների կազմը և կառուցվածքը

Dzernarkutyan pasivneri kazm@ ev karucvacq@ / Ձեռնարկության պասիվների կազմը և կառուցվածքը : Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Poxadardz chvcharumner@ ev dranc lucman uxiner@ / Փոխադարձ չվճարումները և դրանց լուծման ուղիները

Poxadardz chvcharumner@ ev dranc lucman uxiner@ / Փոխադարձ չվճարումները և դրանց լուծման ուղիները : Նյութը ` Փոխադարձ չվճարումների հիմնախնդիրը բարդ է և բազմագործոն: Նրա արմատները գտնվում են ապահավասարակշռված տնտեսության, արժեզրկման բարձր մակարդակի, նախկին ԽՍՀՄ պետությունների միջև կապերի խզման խորքերում: Չվճարումների պատճառները շատ են: Նախ, ամենից առաջ դաարտադրական ծախսերի ստեղծված աղավաղված կառուցվածքն է: Նյութական ծախերի բաժինը,

Hashvapahakan hashvarman kirarum@ hamakargchayin texnikayi mej / Հաշվապահական հաշվառման կիրառումը համակարգչային տեխնիկայի մեջ

Hashvapahakan hashvarman kirarum@ hamakargchayin texnikayi mej / Հաշվապահական հաշվառման կիրառումը համակարգչային տեխնիկայի մեջ: Նյութը 88 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն 1. Ներածություն 2. Հաշվապահական հաշվառման արդյունավետ ավտոմատացման տեխնոլոգիան Տեխնոլոգիայի նպատակների և խնդիրնրի հարցադրումը Ավտոմատացման փուլերը,տվյալների ավտոմոտացված վերամշակման բնութագրությունը Ավտոմատացման փուլերը, Հաշվապահական հաշվառման մեջ ավտոմատացման ծրագրերի ներդրումը 3. ՀԾ-Հաշվապաh համակարգի մասին 3.1

Vcharayin hashvekshir / Վճարային հաշվեկշիռ

Vcharayin hashvekshir / Վճարային հաշվեկշիռ : Նյութը 52 էջ է : Գինը 15 000 դրամ : Բովանդակություն Նախաբան Գլուխ 1 Վճարային հաշվեկշռի էությունը Հարց 1 Վճարային հաշվեկշռի բնութագրումը և կառուցման հիմնական սկզբունքները Հարց 2 Վճարային հաշվեկշռի տեղեկատվական աղբյուրները Գլուխ 2 Վճարային հաշվեկշռի կառուցվածքը Հարց 1 Ընթացիկ գործարքների հաշիվ Հարց 2 Կապիտալի և ֆինանսական շարժի հաշիվ