Italiayi gyuxatntesutyun@ / Իտալիայի գյուղատնտեսությունը : Նյութը 32 էջ է : Գինը 4000 դրամ : Բովանդակություն Ներածություն 1.Իտալիայի գյուղատնտեսության դերը գյուղատնտեսության զարգացման մեջ, զարգացող երկրներում` Հայաստանի համեմատությունը 2.Գյուղատնտեսության զբաղվածների թվաքանակը , տեսակարար կշիռը 3.Ագրարային քաղաքականությունը, խնդիրները 4.Խոչընդոտները Հայաստանի հետ համեմատությամբ 5.Իտալիայի և Հայաստանի գյուղատնտեսության համեմատական վերլուծությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն