Arvest / Արվեստ

Arvest@ . / Արվեստը :
Նյութը 35 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Պատկանյանի Նորնախիջևանյան պատմվածքներն ունեն իրենց գեղարվեստական առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորված են մի շարք գործոններով: Պատկանյանը իր պատմվածքներում կիրառում է գեղարվեստական մի շարք միջոցներ, որոնք էլ և կազմում են արվեստը: Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ կարևորվում է նախ և առաջ թեմատիկան, բովանդակությունը, թե տվյալ հեղինակը կյանքի որ կողմներն էր արծարծում և ինչպես է դրանք լուսաբանում: Հաջորդ կարևոր առանձնահատկությունը կերպարի ստեղծման սկզբունքներն են: Այս երկու հարցերին մենք անդրադարձել ենք համապատասխանաբար 1-ին և 2-րդ գլուխներում: Այժմ պետք է ներկայացնենք Պատկանյանի արվեստը, այսինքն՝ փորձենք ցույց տալ Պատկանյանի ինքնատիպ գծերը կոմպոզիցիայի, սյուժեի կառուցման և ժանրային հատկանիշների մեջ: Այս ամենը, իհարեկ, եզրափակում է հեղինակի լեզուն, քանի որ բառապաշարի, արտահայտչական միջոցների, պատմելու եղանակի, ինչպես նաև լեզվամտածողության յուրահատկությունն էլ հենց պայմանավորում է տվյալ հեղինակի արվեստը:

Leave a Reply