Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Asiakab industrial erkrner . / Ասիական ինդուստրիալ երկրներ:
Նյութը 32 էջ է : Գինը 5000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

Գլուխ 1. Նոր ինդրուստրիալ երկրների տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ:
1.1 Ասիական նոր ինդրուստրիալ երկրների տնտեսության զարգացման մոդելը
1.2 Լատինական ԱՄՆ-ի նոր ինդրուստրիալ երկրների տնտեսական զարգացման մոդելը
Գլուխ 2. Ասիական նոր ինդրուստրիալ երկրների տնտեսական զարգացումը և արդի միտումները :
2.1 Ասիական նոր ինդրուստրիալ երկրներում առկա հիմնախնդիրները
2.2 Ասիական նոր ինդրուստրիալ երկրների հետագա զարգացման միտումները
Գլուխ 3. Ասիական նոր ինդրուստրիալ երկրների նոր տնտեսական մոդելի կիրառումը ՀՀ-ում
3.1 ՀՀ տնտեսական մոդելի վերլուծություն
3.2 ՀՀ արդյունաբերական աճը որպես տնտեսական զարգացման գործոն
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Համաշխարհային տնտեսության մեջ երկրների դասակարգումը իրականացնում է ՄԱԿ –ը:
Աշխարհի երկների դասակարգվում են հետևյալ կերպ`
 արդյունաբերական զարգացած երկրներ,
 զարգացող երկրներ,
 Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի երկրներ:
Նոր ինդուստրիալ երկրների ինդուստրալացման գործընթացը կարելի է երեք փուլի`
1. ներմուծող -փոխատվական ճյուղերի զարգացումը,
2. արտահանման պոտենցիալի և արդյունաբերության բազիսային ճյուղերի ստեղծումը,
3. բացի աշխատատար ապրանքներից տեխնոլոգիատար ապրանքների արտադրության ճյուղերի զարգացում:

Leave a Reply