Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Ardyunaberakan ev kncaxayin taponneri karavarum . / Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում :
Նյութը 28 էջ է : Գինը 7000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

1. Թափոնների առաջացման պատճառները, շարժիչ ուժերը և գոյացման հիմնական բնագավառները ՀՀ-ում

2. Արդյուանբերական և կենցաղային թափոնների դասակարգումը, կազմը, շարժը և քանակը մեկ բնակիչի հաշվով

3. Թափոնների կառավարման արդի հիմնախնդիրները

4.Հասարակության դեմոկրատացման աստիճանը որպես էկոլոգիական հիմնախնդիրների կառավարման արդյունավետության նախապայման

5. Շրջակա միջավայրի և թափոնների կառավարման քաղաքականության ընտրության խնդիրը և մոդելավորման հարցերը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հայտնի իրողություն է, որ արտադրական թափոնների կառավարման խնդիրը մշտապես դինամիկ հավասարակշռության մեջ է արտադրության զարգացման միտումներին զուգընթաց: Մարդկության գործունեության արդյունքում փոփոխված շրջակա միջավայրում նյութերի շրջապտույտն առանց տեխնոլոգիական համապատասխան ապահովվածության կարող է շարունակվել բավականաչափ երկար` նույնիսկ հազարավոր տարիներ, կախված այդ միջավայրի առանձին բաղադրիչների բնական քայքայման առանձնահատկություններից: Սովորաբար ուտիլացվում է բնական աղբյուրներից կորզված ռեսուրսների 5-10%-ը միայն, մնացածը կուտակվում է շրջակա միջավայրում որպես աղտոտիչ, արտանետում կամ թափոն:

Leave a Reply