Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman uxiner@ snndi ardyunaberutyan mej . / Արտադրական կարողությունների օգտագործման ուղղիները սննդի արդյունաբերության մեջ :
Նյութը 42 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1: Արտադրական կարողությունները:

1.1 Արտադրական կարողությունների հասկացությունը , այն որոշող գործոնները և տեսակները :
1.2 Արտադրական կարողությունների հաշվարկման ցուցանիշները :
1.3 Արտադրական կարողությունները և արտադրական ծրագրի փոխադարձ կապը :
1.4 Արտադրական կարողությունների դրսևորման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության մեջ

Գլուխ 2: Ձեռնարկության արտադրական կարողությունների
օգտագործման բարելավման ուղիները սննդի
արդյունաբերության մեջ:

2.1.Սարքավորումների օգտակար ժամանակի հաշվարկը :
2.2 Ձեռնարկության ,արտադրամասի, տեղամասի և ագրեգատի արտադրական
կարողությունների հաշվարկը:
2.3 Արտադրական կարողությունների օգտագործման բարելավման ուղիները սննդի
արդյունաբերության մեջ:

Եզրակացություն և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ

Անհատական աշխատանքում շոշափվում են ձեռնարկության արտադրական կարողությունների էությունը, տեսականին, հաշվարկմանն ու պլանավորմանը վերաբերող
հարցերը :
Ձեռնարկության արտադրական կարողությունները, հանդիսանալով արտադրական ծրագրի պլանավորման ելակետային տվյալներց մեկը, իրենցից ներկայացնում են միավորումների, ձեռնարկությունների կամ արտադրամասի արտադրանքի թողարկման պոտենցիալ հնարավորությունները: Այսինքն` արտադրական կարողություն ասելով պետք է հասկանալ որոշակի անվանացանկի և ասորտիմենտի արտադրանքի առավելագույն հնարավոր ծավալը հիմնական տեխնոլոգիական սարքավորման առավել լրիվ օգտագործման պայմաններում` հաշվի առնելով արտադրության առաջավոր տեխնոլոգիայի նվաճումները : Տարբերում ենք մուտքի , ելքի և միջին տարեկան արտադրական կարողություններ հասկացությունները:

Leave a Reply