Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

Poqr dzernarkatirutyan zargacman katarelagorcman uxiner@ HH ardyunaberutyan chyuxerum . / Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման կատարելագործման ուղիները ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում :
Նյութը 60 էջ է : Գինը 25 000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1. Փոքր ձեռնարկատիրության հասկացությունը և զարգացման հիմնախնդիրները
1.1 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացումը, նշանակությունը և ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.2 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները արդյունաբերությունում և հիմնական ցուցանիշները
1.3 Փոքր բիզնեսի դերը տնտեսության մեջ

Գլուխ 2. ՓՄՁ-երի զարգացման վերլուծությունը ՀՀ-ում
2.1 ՓՄՁ-երի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2.2 ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության նպատակները ՀՀ-ում
2.3 ՓՄՁ զարգացման հիմնական ուղղությունները և առաջնահերթ խնդիրները

Գլուխ 3. Փոքր ձեռնարկատիրության կազմակերպումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում
3.1 Փոքր ձեռնարկությունների ներգրավման հնարավորությունները ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում և ռազմավարական խնդիրները
3.2 Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության ու կատարելագործման իրականացման ուղղությունները ՀՀ արդյունաբերությունում

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Փոքր ձեռնարկությունների տեսակարար կշիռը, առավել եւս նրանց տեղը եւ ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա դժվար է գնահատել: Հիմնական պատճառն այն է, որ Հայաստանում ընդունված չէ փոքր ձեռնարկության սահմանում եւ հետեւաբար ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից չի իրականացվում այդ ոլորտի առանձնացված վիճակագրական հաշվառում (սակայն վերջինիս կողմից պարբերաբար իրականացվել են ոլորտի ձեռնարկություններին վերաբերող ընտրանքային հետազոտություններ): Այդուհանդերձ, համաձայն փորձագիտական գնահատականների, փոքր ձեռնարկատիրությունը կամ ձեռնարկությունները (վերջինիս հատուկ որակական ցուցանիշներով) կազմում են բոլոր գրանցված ձեռնարկությունների ավելի քան 95%-ը:
Փոքր ձեռնարկությունների ռազմավարական կարեւորությունը ՀՀ արդյունաբերության ոլորտում պայմանավորված է հետեւյալով.
 առավել փոքր ներդրումների հաշվին եւ կարճ ժամանակահատվածում կարող են ապահովել զգալի թվով նոր աշխատատեղեր, էապես բարելավելով աշխատանքի շուկայում տիրող իրավիճակը՝ լուծելով մի շարք լուրջ սոցիալական խնդիրներ,

Leave a Reply