Ardyunaberutyun / Արդյունաբերություն

HH ardyunaberutyan vichakagrutyun . / ՀՀ արդյունաբերության վիճակագրություն :
Նյութը 50 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արդյունաբերության ճյուղային դասակարգումը, դրա սկզբունքները
2. Արդյունաբերության վիճակի ընդհանուր բնութագիրը
3. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերը 1997-2005 թթ.
4. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերի միտումները վերջին տարիներին
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Արդյունաբերությունը ՀՀ տնտեսության կարևորագույն, առաջատար և խոշորագույն ճյուղն է, ուստի ինչպես Խորհրդային Միության տարիներին, այնպես էլ` տնտեսության անկախացումից հետո ՀՀ-ում մեծ դեր է վերապահվել արդյունաբերության զարգացմանը: Արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունն ուղղված է եղել հա¬մա¬խառն ներքին արդյունքի կառուցվածքում արդյունաբերության տեսակարար կշռի ավելացմանը, ինչպես առ¬կա արտադրական ներուժի արդյունավետ օգտագործման, այնպես էլ նոր արտադրությունների կազմակերպման միջոցով: Անցումային փուլում այդ գործընթացին էապես նպաստել են ոլորտում տեղական և օտարերկրյա ներ-դրում¬ների ծավալների ընդլայնումը, գերակայություն ունեցող առանձին ճյուղերի և ընկե¬րու¬թյուն¬ների գործարար ծրագրերի իրականացումը, մասնավորեցման առավել արդյունավետ ձևերի կի¬րա¬ռու¬մը, ներհանրապետական և միջպետական արտադրական կոոպերացիայի զարգացումն ու խո¬րա¬ցումը, ինչպես նաև վնասաբեր, անհեռանկարային ընկերությունների վերակա¬ռուց¬քա¬վորումն ու վերամասնագիտացումը:

Leave a Reply